Школски одбор ОШ ''Милинко Кушић'' у периоду од 2018. до 2022. године

Председник Школског одбора

ЉИЉАНА ВУЧИЋЕВИЋ, професор разредне наставе

Представници Наставничког већа

ЉИЉАНА ВУЧИЋЕВИЋ, професор разредне наставе
ГОЈКО РАДОВИЋ, професор математике
ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, професор разредне наставе

Представници локалне самоуправе

ИВАН МОЈСИЛОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике
ИВАНА БЕШЕВИЋ, дипломирани правник
ЈОВАНА БОГДАНОВИЋ, дипломирани правник

Представници родитеља

СЛАВИЦА АВЕЈИЋ, лабораторијски техничар
ВЕРИЦА КАПЛАНОВИЋ БЕШЕВИЋ, дипломирани педагог
ЈОВАНА БОГДАНОВИЋ, магистар фармације

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји ДЕВЕТ ЧЛАНОВА, укључујући и председника Школског одбора.

Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. 

Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.

Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља.

Мандат чланова школског одбора траје ЧЕТИРИ ГОДИНЕ.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор је надлежан да:

  • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
  • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
  • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
  • доноси финансијски план школе, у складу са законом;
  • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
  • расписује конкурс и бира директора;
  • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
  • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
  • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
  • обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Школски одбор Основне школе ''Милинко Кушић“ у Ивањици има девет чланова, који су именовани решењем Скупштине Општине Ивањица, број решења 06  - 7 / 10 од 17. јуна 2018. године,  у следећем саставу:


1.    ГОЈКО РАДОВИЋ, професор математике,  представник Наставничког већа
2.    ЉИЉАНА ВУЧИЋЕВИЋ, професор разредне наставе, представник Наставничког већа
3.    ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, професор разредне наставе, представник Наставничког већа
4.    ЈОВАНА БОГДАНОВИЋ, магистар фармације, представник родитеља
5.    СЛАВИЦА АВЕЈИЋ, лабораторијски техничар, представник родитеља
6.    ВЕРИЦА КАПЛАНОВИЋ БЕШЕВИЋ, дипломирани педагог, представник родитеља
7.    ИВАН МОЈСИЛОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике, представник локалне самоуправе
8.    ИВАНА БЕШЕВИЋ, дипломирани правник, представник локалне самоуправе
9.    ЈОВАНА БОГДАНОВИЋ, дипломирани правник, представник локалне самоуправе

Председник Школског одбора ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици у периоду од 2018. до 2022. године је ЉИЉАНА ВУЧИЋЕВИЋ, професор разредне наставе.

 

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search