Вести

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОШ ''Милинко Кушић''

Број: 680

Датум: 17. 07. 2020. године

Ивањица

 

На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, (Сл. гл. РС, бр. 94  / 2020) а у циљу заштите безбедности и здравља запослених од ширења заразне болести, доносим,

 

П Л А Н  П Р И М Е Н Е  М Е Р А ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОШ ''Милинко Кушић'' Ивањица

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим планом прописују се превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика      за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.

Члан 2.

Овај план мера се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће. Одредбе плана се односе и на сва лица која се по било ком основу налазе у просторијама послодавца.

Члан 3.

Процес рада се организује и спроводи тако да се запосленима обезбеђује рад на радном месту и у радној околини, у којима су спроведене мере безбедности на раду усаглашене са одлукама надлежних органа.

Члан 4.

Овим планом се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.

Члан 5.

Овим планом регулисане су обавезе послодавца, непосредних руководиоца и запослених у примени мера за спречавање појаве и ширења заразне болести.

 

II ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Члан 6

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1) пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

2) у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

5) обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

6) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

8) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1) простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

4) организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;

5) контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;

6) примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

Члан 7.

Непосредни руководилац или друго лице које одреди послодавац има следеће обавезе и одговорности у примени Плана мера за спречавање појаве и ширења заразне болести:

- да учествује у изради Плана примене мера;

- даје запосленима инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

- контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;

- врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

- води евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

- контролише чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

- прати стање залиха сапуна, убруса, средстава за чишћење и дезинфекционих средстава;

- обезбеђује редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем;

- прати здравствено стање запослених и особа код којих постоје симптоми заражавања и  удаљује са радног места и шаље у здравствену установу.

- обезбеђује да се простор у коме је боравио запослени који је заражен детаљно очисти и дезинфикује;

- спроводи и друге мере у складу са одлукама надлежних органа.

 1. Послови лица за безбедност и здравље на раду

Члан 8

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира,  спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

1) учествује у изради плана примене мера;

2) припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести;

3) контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;

4) врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5) сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

 

 1. Обавезе и дужности запосленог

Члан 9.

Запослени је обавезан и дужан да:

1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље као и здравље других запослених;

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

 

III  ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 

 1. Превентивне мере приликом одржавања пословних састанака

Члан 10.

Приликом одржавања састанака препоручује се придржавање следећих мера:

- пре уласка у просторију у којој се одржава састанак обавезна је дезинфекција руку за сва лица која прусуствују састанку;

- избегавати руковање и срдачно поздрављање;

- ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан одлуком/препоруком/упутством надлежних органа);

- за састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од најмање 2 метра;

- пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати просторију;

- ограничити време трајања састанака на најмању могућу меру;

- дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива итд;

 

 1. Интерна хигијена

Члан 11.

Потребно је континуирано радити на подизању свести о значају интерне хигијене која обухвата организацију и контролу:

1) хигијене целокупног радног  простора;

2) хигијене санитарних просторија и толаета;

3) хигијене материјала и површина са којима запослени и друга лица долазе у контакт;

4) чувања и употребе хемикалија;

 

Интерну хигијену спроводити према следећим упутствима:

- радни дан започети природним проветравањем радног простора, отварањем врата и прозора тамо где је то могуће;

- пре почетка рада морају бити пребрисане и дезинфиковане све радне површине и опрема са којима запослени долази у контакт;  

- за све запослене који раде у канцеларији свакодневно се  дезинфикују радни столови, телефони, рачунарска опрема, хефталице, бушилице за папир и други ситан инвентар;  

- у свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се подови и тоалети чисте водом и раствором натријум хипохлорита или другим  средставима за чишћење;

- најмање једанпут у свакој смени се врши дезинфекција ових површина;

- забрањено је гомилање отпада, посебно хране;

- канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан;

 

 1. Радне површине, чаше, шоље и друга опрема

Члан 12.

За свакодневно прање чаша, шоља, есцајга и других посуда и опреме који се користе за припрему хране, топлих и хладних напитака користи се чиста топла вода и одговарајуће средство за прање, чишћење и дезинфекцију.

Кување кафе и чаја треба смањити на минимум.  

Неопходно је редовно прање, чишћење и дезинфекција свих кухињских уређаја и друге опреме.

 

 1. Хигијенско одржавање рачунарске опреме и телефона

Члан 13.

Пре употребе рачунарске опреме потрено је извршити чишћење и дезинфекцију са 70% алкохолом.

Након употребе рачунарске опреме поновити исти поступак.

Мобилни телефон дезинфиковати са свих страна више пута у току дана са 70% алкохолом.

Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком а нарочито телефонску слушалицу.

 

 1. Хигијенске мере приликом коришћења службених аутомобила

Члан 14.

У аутомобилу обавезно треба имати неко средство за дезинфекцију (најбоље 70% алкохол), заштитну маску, рукавице, папирне марамице или убрус.

По уласку у аутомобил, испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију.

Пре изласка из аутомобила алкохолом испрскати руке, управљач, мењач и кључ   од аутомобила, а након изласка из аутомобила и седиште.

У аутомобилу избегавати седење један поред другог, већ један иза другог, најбоље дијагонално.

Препорука је да се у аутомобилу превозе највише две особе.

 

 1. Хигијенске мере приликом рада са папирним документима

Члан 15.

У току рада са папирном документацијом обавезна се употреба заштитних рукавица и заштитне маске.

Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему документације.

Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се увек одржава минимална дистанца између лица од најмање 2 метра.

Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2 метра.

Треба водити рачуна да за столом/пултом увек буде највише једна особа у исто време.

Запослени и посетиоци не би требало да користе исту оловку за потписивање докумената.

Отварање пристиглих пошиљки треба вршити за столом намењеним за манипулацију документацијом.

Коверат или другу амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталим отпадом.

 

 1. 7. Хигијена санитарних просторија и толаета

Члан 16.

 

Санитарне просторије и тоалети више пута у току смене се морају чистити и дезинфиковати.

У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном водом, као и средства за прање руку и папирни убруси за брисање.

У сваку канту се морају поставити кесе.

Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовно мењати.

Кесе које се бацају морају се везати и одложити у контејнер са комуналним отпадом.

Користити папирне убрусе за присање руку а искоришћене убрусе одмах одложити у канту.

 

 1. 8. Заштита од преноса инфекције директним контактом

Члан 17.

Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима.

Физички контакт са свима треба свести на минимум.

Не додирујте нос, очи, уста, лице пре него што добро оперете руке.

Не користите платнене марамице за брисање носа већ искључиво папирне.

Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне површине.

Употребљене маске и рукавице, као и искоришћене убрусе који се користе за дезинфекцију радних површина бацати у посебну кесу за ову врсту отпада која се налази на одвојеном месту;

Уколико се користе визири или наочаре, сваки запослени на почетку и на крају своје смене визир мора очистити 70% алкохолом уз помоћ боце са распршивачем а затим пребрисати папирним убрусом или оставити да се осуши;

Дезинфекцију радних површина вршити 70% алкохолом или другим средством за дезинфекцију радних површина које треба испрскати и пребрисати  папирним убрусом или оставити да се осуши;

За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице.

 

 1. 9. Заштитне рукавице

Члан 18.

Заштитне рукавице морају се правилно користити јер само тако штите од директног контакта са прљавим и инфицираним површинама.

Ако њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, хемијску оловку, одећу или лице, онда оне не могу да спрече пренос инфекције.

Рукавицама преносите инфекцију на све површине које додирујете.

Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке, врата лагано гурните лактом или телом, светло палите лактом, надлактицом.

Свако смањење контакта даје шансу да се смањи пренос инфекције.                      

 

 1. 10. Заштитне маске

Члан 19.

Заштитне маске морају да носе сви који оставрују блиски контакт са другим особама.

Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако их правилно користите.

Једна маска се може користити само док се не овлажи.

Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, осим платнене која се може опрати откувавањем.

Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата јер тако и сама постаје извор инфекције.

 

IV  МЕРЕ И АКТИВНОСТИ

У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Члан 20.

У случају сумње да је запослени заражен  потребно је:

 1. да уколико примети било који симптом заразне болести да контактира надлежну здравствену установу и поступи по њеној инструкцији;
 2. консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту,
 3. ограничити контакт са здравим особама („самоизолација“)
 4. приликом кијања и кашљања спречити ширење капљица из респираторног тракта тако што ће користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у надлактицу;

5.не долазити на посао уколико се јаве типични симптоми као што су температура, грозница, мучнина, повраћање, дијареја, губитак чула мириса и укуса,        кашаљ или потешкоће са дисањем;

6.ако сумњате да сте заражени вирусом, о томе одмах обавестите: непосредног руководиоца, све особе са којима сте комуницирали, лекара или дежурног епидемиолога.   

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим планом примењиваће се важеће одредбе закона,  других прописа и аката надлежних државних органа који регулишу ову материју.

 

Члан 22.

 

Овај план примене превентивних мера је саставни део Акта о процени ризика.

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                                                                                                  Дејан Коматина

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Послушајте видео и сазнајте каква ће бити организација наставе и превоза ученика у ОШ ''Милинко Кушић'' од 01. септембра 2020. године.

О организацији наставе и превоза ученика говори директор школе ДЕЈАН КОМАТИНА.

https://infoliga.rs/2020/08/25/kako-ce-biti-organizovana-nastava-i-prevoz-ucenika-u-os-milinko-kusic-ivanjica-video/

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

На основу члана 71, став 3, тачка 17, Статута Основне школе ''Милинко Кушић'' у Ивањици, у четвртак, 20. августа 2020. године са почетком у 10 часова биће одржана седница Наставничког већа.

                                              Д Н Е В Н И    Р Е Д:

 1. Организација наставе у школској 2020 / 2021. години.
 2. Упознавање са упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне школе током трајања пандемије COVID-19.
 3. Допуна података за Извештај о раду школе и усвајање истог.
 4. Допуна података за Годишњи план рада и усвајање истог.
 5. Обука наставнике за коришћење платформе ZOOM и Gooogle disk.
 6. Усвајање распореда часова за школску 2020 / 2021. годину
 7. Усвајање правилника о стручном усавршавању у установи.
 8. Усвајање Школског програма за 3. и 7. разред.
 9. Текућа питања.

Молимо колеге да се придржавају мера заштите које су прописане у борби портив вируса корона и да држе препоручену дистанцу приликом заузимања места за седење.

Присуство свих наставника и стручних сарадника на седници Наставничког већа је обавезно.

                                                                                                   Директор школе

                                                                                                   Дејан Коматина

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Поштовани,

Јутрос је међу нама одјекнула тужна вест. Изгубили смо драгог и поштованог колегу Стевана Давидовића. Тешко је помирити се са болом који нас је преплавио после много дана молитви и наде за његов живот. Био је велики борац и човек несаломивог духа. Последњу битку је изгубио напречац и на жалост свих нас. Нисмо очекивали овакву вест јер смо навикли на његове победе. Тако и одлазе најблиставији, можда баш због тог вишка храбрости и бистрине која пркоси свакој људској слабости. Таквог духа био је и најбољи међу нама, наш драги Стевица.

Током радног века истицао се продорношћу. Био је неуморан у послу и својом снагом покретао је остале. Није случајност што је његово име заискрило у овој професији. Одмалена су га красиле виспреност и љубав према науци. Каријеру је започео као професор физике у средњој школи усмереног образовања у Ивањици (1978–1980). Потом напредује на месту просветног инспектора Општине Ивањица (1985–1992). У међувремену прелази у Ужице као школски надзорник за физику (1992–1994). Упоредо ради као асистент на Машинском факултету у Ужицу (1981–1989) и као предавач Више техничке школе у Ужицу (1981–2003). Потом ради као помоћник директора у Основној школи „Милинко Кушић“ у Ивањици (1994–1997). Године 1997. постављен је за директора новоосноване Основне школе „Кирило Савић“ у Ивањици у којој ће радити све до 2003. године. Затим кратко ради у ивањичкој Гимназији као професор физике све до 2006. када ће бити изабран за директора Основне школе „Милинко Кушић“ (2006–2020). Радећи у овој школи постизао је многе успехе, и захваљујући његовој преданости, ова установа је 2016. године награђена највећим достигнућем у области образовања – Светосавском наградом.

Овај дан је тежак за све нас, његове сараднике, бивше колеге, пре свега, пријатеље. У редовима ове светле биографије не стоји оно по чему ћемо га највише памтити, а то су, у првом реду, његова великодушност и племенитост. Његова воља да свакога учини срећним. Његов жар према животу.

Уз искрено саучешће породици драгог нам Стевице, опраштамо се последњи пут. У нама ће и даље живети тај добри човек кроз успомене и његова дела. Недостајаће нам његова топлина и осмех којим је уливао ведрину. Нека му је вечна слава.

Колектив Основне школе „Милинко Кушић“ Ивањица

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Дана 02. августа 2020. године преминуо је СТЕВАН ДАВИДОВИЋ, бивши дугогодишњи директор наше школе.

Стеван Давидовић је рођен 07. јануара 1955. године у Чачку. Основну школу и гимназију је завршио у Ивањици. На Природно - математичком факултету Универзитета у Београду, на групи за физику, дипломирао је 1978. године. Каријеру је започео као професор физике у средњој школи усмереног образовања у Ивањици где је радио на месту професора физике у периоду од 1978 - 1980. године. Од 1980. године до 1985. године радио је као професор физике у Техничкој школи у Ужицу. На месту просветног инспректора Општине Ивањица је радио од 1985. године до 1992. године. По укидању просветне инспекције у Ивањици постављен је за школског надзорника за физику испред Министарства просвете са седиштем у Ужицу и на том месту је провео две године (1992 - 1994). Упоредо је хонорарно радио као асистент на Машинском факултету у Ужицу (1981 - 1989) и као предавач Више техничке школе у Ужицу (1981 - 2003). Потом је радио на месту помоћника директора у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици (1994 - 1997). Године 1997, постављен је за вршиоца дужности директора ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици где је био и први директор те новоосноване школе у периоду од 1998. године до 2003. године. На месту професора физике у Гимназији у Ивањици радио је од 2003. године до 2006. године. Од новембра 2006. године до јануара 2020. године био је директор ОШ ''Милинко Кушић''. За собом је оставио супругу Милену и синове Немању и Николу.

Породици искрено саучешће.

Нека му је вечна слава и хвала!

 

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search